Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2017 đã kiểm toán

 

Công ty CP Đầu tư Nhãn Hiệu Việt công bố thông tin báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2017 đã kiểm toán

 

Chi tiết báo cáo xem file đính kèm ....