Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán

 

Chi tiết xem file đính kèm ....