Công bố thông tin ký hợp đồng đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và năm 2017 

 

Ngày 12/06/2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt đã ký hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyên môn với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt có nội dung như sau .... chi tiết ...