Đính chính một số lỗi câu chữ, đánh máy trên thuyết minh báo cáo tài chính 

 

Để đảm bảo thông tin công bố chính xác, nay Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt xin gửi báo cáo đính chính Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 như sau: ... chi tiết đính kèm ...