Hội đồng quản trị Công ty thống nhất việc cơ cấu lại Công ty TNHH Đầu tư Truyền thông Đông Sài Gòn - ESMICO theo hướng ..... Công bố chi tiết Nghị quyết Hội đồng quản trị