Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 2017

 

Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt được Đại hội cổ đông Công ty thông qua tại cuộc họp thường niên 2017 tổ chức ngày 29/04/2017

 

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát Điều lệ của Công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và tạo thuận lợi cho Công ty trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty trên thực tế.
Do đó, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty. 

 

Chi tiết nội dung điều lệ được cổ đông thông qua ngày 29/04/2017 tại đây ...