Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt, trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Cụ thể như sau:

 

  1. Thời gian: 09h00’, ngày 29 tháng 4 năm 2017  

  2. Địa điểm: Tại Tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt. Địa chỉ: 247B Huỳnh Văn Bánh, P.12, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

  3. Thành phần tham dự: Toàn thể các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14 tháng 04 năm 2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

  4. Nội dung Đại hội:

•  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

•  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

•  Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

•  Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty;

•  Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2016, dự kiến năm 2017;

•  Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017;

•  Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

•  Báo cáo tiến độ, kế hoạch niêm yết cổ phiếu.

•  Lấy ý kiến cổ đông v/v giao quyền ký kết các hợp đồng kinh tế (HĐ mua hàng, HĐ bán hàng & HĐ hợp tác đầu tư) cho Tổng Giám đốc trong năm 2017.

•  Lấy ý kiến cổ đông v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

•  Lấy ý kiến cổ đông v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

•  Lấy ý kiển cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và các quy định hiện hành của nhà nước.

•  Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

   5. Tài liệu Đại hội:

      - Hội đồng quản trị gửi kèm theo thư mời này: (I) Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội: (II) Mẫu xác nhận tham dự đại hội

      - Để xem tài liệu có liên quan đến đại hội và biết thêm chi tiết về nội dung của Đại hội, đề nghị Quý cổ đông truy cập vào website của Công ty: http://www.vbinvest.com.vn/co-dong/Dai-hoi-co-dong  (nếu cổ đông cần cung cấp tài liệu, liên hệ phòng Hành chánh công ty để được giải quyết)

   6. Đăng ký tham dự Đại hội:

      - Để làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền tham dự trước 14h00’ ngày 28/04/2017 bằng điện thoại, Fax: 08 62928618 (số nội bộ: 102 hoặc ấn phím 0 để được trợ giúp) hoặc Email: prgroup.vietbrand@gmail.com

      * Chi tiết liên hệ:

      + Địa chỉ đăng ký: Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt. Địa chỉ: 247B Huỳnh Văn Bánh, P.12, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

     * Các vấn đề khác

       - Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

       - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau: (I) Thông báo mời họp; (II) Giấy CMND/hộ chiếu (bản gốc); (III) Giấy ủy quyền dự họp ( đối với trường hợp được ủy quyền dự họp) để thuận tiện cho việc kiểm tra tư cách cổ động

          Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt trân trọng thông báo!

 

Đính kèm thư mời: xem chi tiết tại đây