Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt (ABR)

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt xin công bố 

 

Nội dung toàn văn quyết định xem chi tiết file đính kèm .....