Công bố thông tin việc thay đổi Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt công bố việc bầu Chủ tịch HĐQT và trưởng Ban kiểm soát.

 

 

Xem chi tiết tại đây...

 

 

Trân trọng./.