Công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần đầu tư Nhãn Hiệu Việt

Công ty CP đầu tư Nhãn Hiệu Việt công bố Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

 

 Chi tiết xin vui lòng xem file toàn văn tại đây .........

 

Trân trọng./.