Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán

 

Công ty CP Đầu tư Nhãn Hiệu Việt công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán ngày 30/03/2018, ..... chi tiết xem file đình kèm