Ngày 12/06/2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt nhân được báo cáo công bố thông tin về giao dịch của Cổ đông nội bộ và người có liên quan, Công ty công bố thông tin theo quy định thông tư 155

 

Chi tiết thông tin báo cáo công bố tại đây ..........

 

Cổ đông Trần Thanh Dũng

 

Cổ đông Trương Thị Vân

 

Cổ đông Trương Thành Hưng

 

Cổ đông Trương Hoàng Hạnh

 

Cổ đông Phạm Hải Sơn

 

Cổ đông Phạm Hải Thuỷ

 

Trân trọng công bố ./.