Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ, Công ty công bố theo quy định.

 

Chi tiết xin mời xem file đính kèm:

 

Cổ đông Trần Thanh Dũng

 

Cổ đông Trương Thị Vân

 

Cổ đông Trương Thành Hưng

 

Cổ đông Trương Hoàng Hạnh

 

Cổ đông Phạm Hải Sơn

 

Cổ đông Phạm Hải Thuỷ

 

Trân Trọng./.