CBTT về sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của Công ty

Công ty nhận được báo cáo liên quan đến sự thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông công ty giao dịch ngày 22/04/2019, Công ty xin công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin.

.... chi tiết xin xem file công bố đính kèm ....