CBTT về sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của Công ty

ngày 25/12/2018 Công ty nhận được báo cáo liên quan đến sự thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông công ty giao dịch ngày 21/12/2018, Công ty xin công bố thông tin theo quy định, 

.... chi tiết xin xem file công bố đính kèm ....