CBTT về sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của Công ty

ngày 24/12/2018 Công ty nhận được báo cáo liên quan đến sự thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông công ty, Công ty xin công bố thông tin theo quy định, 

.... chi tiết xin xem file công bố đính kèm ....