Ngày 14/06/2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt nhận được báo cáo của các cổ đông, Công ty công bố thông tin theo quy định việc thay đổi cổ đông, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

 

 

Thay đổi cổ đông, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng của Bà Huỳnh Thị Thái

 

Thay đổi cổ đông, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng của Ông Lê Tất Thành

 

Trân trong./.