Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26/05/2019, Công ty xin công bố toàn bộ Nghị quyết và biên bản cuộc họp ngày 26/05/2019

 

Chi tiết nội dung xin vui lòng xem file đính kèm ......

 

Trân trọng công bố./.