CBTT về Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017 đã kiểm toán

Công ty CP Đầu tư Nhãn Hiệu Việt công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017 (đã kiểm toán)

 

Vui lòng xem chi tiết tại đây...

 

Trân trọng./.