CBTT về Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS

Công ty CP Đầu tư Nhãn hiệu Việt công bố Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên HDQT và BKS của Công ty.

Ngày 03/12/2018, Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS, .

 

Vui lòng xem chi tiết tại đây...

 

Trân trọng./.