Công bố thông tin việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát

Công ty CP Đầu tư Nhãn Hiệu Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát.

 

Chi tiết về việc bổ nhiệm: Vui lòng xem tại đây... 

Chi tiết về việc từ nhiệm: Vui lòng xem tại đây...

 

Trân trọng./.