Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

Công ty CP Đầu tư Nhãn Hiệu Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

 

Chi tiết về nghị quyết công bố, xin mời xem file đính kèm ....

Trân trọng./.