Công bố nghị quyết về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt công bố thông tin về nghị quyết hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Chi tiết nghị quyết tại đây .....