Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt trân trọng gửi tới Quý cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

 

Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt
Tên chứng khoánCổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt
Mã chứng khoán: ABR
Mã ISIN:VN000000ABR6
Mệnh giá:10,000 đồng
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2017

 

Thời gian tổ chức đại hội: 9h00 ngày 29/04/2017

 

Nội dung đại hội:

 

+     Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
+     Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
+     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
+     Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty;
+     Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2016 và dự kiến năm 2017;
+     Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017;
+     Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
+     Báo cáo tiến độ, kế hoạch niêm yết cổ phiếu;
+     Lấy ý kiến cổ đông v/v giao quyền ký kết các hợp đồng kinh tế (HĐ mua hàng, HĐ bán hàng & HĐ hợp tác đầu tư) cho Tổng Giám đốc trong năm 2017;
+     Lấy ý kiến cổ đông v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+     Lấy ý kiến cổ đông v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
+     Lấy ý kiến cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định hiện hành của nhà nước.

 

Thành phần tham dự:

 

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty).

 

Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

Trân trọng!