Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt công bố thông tin về cuộc họp Đại họi Cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 29/04/2017

 

-  Chi tiết toàn văn biên bản họp tại đây ....

 

-  Các phụ lục, tài liệu, tờ trình kèm biên bản ....

 

-  Chi tiết toàn văn Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên tại đây ...