Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt tổ chức ngày 29/04/2017

Chi tiết tài liệu: 

1. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. chi tiết đính kèm


2. Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. chi tiết đính kèm


3. Báo cáo tổng kết hoat động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Chi tiết đính kèm


4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Chi tiết đính kèm


5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Chi tiết đính kèm


6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016. Chi tiết đính kèm


7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016. Chi tiết đính kèm


8. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Chi tiết đính kèm


9. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Chi tiết đính kèm


10. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tiến độ, kế hoạch niêm yết cổ phiếu. Chi tiết đính kèm


11. Tờ trình lấy ý kiến cổ đông v/v giao quyền ký kết các hợp đồng kinh tế (HĐ mua hàng, HĐ bán hàng & HĐ hợp tác đầu tư) cho Tổng Giám đốc trong năm 2017. Chi tiết đính kèm


12. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Chi tiết đính kèm


13. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. Chi tiết đính kèm


14. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. Chi tiết đính kèm


15. Thể lệ bầu cử. Chi tiết đính kèm


16. Tờ trình lấy ý kiển cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và các quy định hiện hành của nhà nước. Chi tiết Tờ trình đính kèm Chi tiết nội dung chỉnh sửa đính kèm

 

17.   Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 (dự thảo). Chi tiết đính kèm

 

18.  Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (dự thảo). Chi tiết đính kèm

 

 Các tài liệu khác:

 

1. Đơn đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị. Chi tiết đính kèm

 

2. Đơn đề cử, ứng cử ban kiểm soát. Chi tiết đính kèm

 

3. Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Chi tiết đính kèm

 

Trân trọng./.