Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt tổ chức ngày 31/05/2018

 

trích yếu:

 

1.Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018


2.Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018


3.Báo cáo tổng kết hoat động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018


4.Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018


5.Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018


6.Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017


7.Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017


8.Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018


9.Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018


10.Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tiến độ, kế hoạch niêm yết cổ phiếu hoặc đăng ký giao dịch upcom tại HNX


11.Tờ trình lấy ý kiến cổ đông v/v giao quyền ký kết các hợp đồng kinh tế (HĐ mua hàng, HĐ bán hàng & HĐ hợp tác đầu tư) cho Tổng Giám đốc trong năm 2018.

 

 

Chi tiết tài liệu: toàn văn tài liệu vui lòng xem chi tiết tại đây

 

Trân trọng./.