Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt Công bố thông tin về kết quả họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018 

Biên bản họp và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 

 

xem chi tiết trong file đính kèm ......