Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt trân trọng gửi tới Quý cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt
Tên chứng khoánCổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt
Mã chứng khoán: ABR
Mã ISIN:VN000000ABR6
Mệnh giá:10,000 đồng
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2019

Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến tổ chức trong tháng 5/2019

Nội dung đại hội:

• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
• Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty;
• Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2018, dự kiến năm 2019;
• Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;
• Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
• Lấy ý kiến cổ đông v/v giao quyền ký kết các hợp đồng kinh tế (HĐ mua hàng, HĐ bán hàng & HĐ hợp tác đầu tư) cho Tổng Giám đốc trong năm 2019.
• Lấy ý kiến cổ đông v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
• Và các nội dung khác.
 

Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty).

Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

Đính kèm công văn gửi Trung tâm lưu ký ........ tại đây

Trân trọng!