Ngày 11/06/2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt nhận được báo cáo của các cổ đông, Công ty công bố thông tin theo quy định

 

Báo cáo trở thành cổ đông lớn - Tổ chức - Công ty Quang Thái

 

Báo cáo trở thành cổ đông lớn - Tổ chức - Công ty Vũ Hồng

 

Báo cáo trở thành cổ đông lớn - Tổ chức - Công ty Vũ Thịnh

 

Trân trọng./.