CÔng ty CP Đầu tư Nhãn hiệu Việt xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính cho kỳ 6 tháng kết thúc tại ngày 30/06/2020 của Công ty.

 

Vui lòng tham khảo tại đây.