Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 

 

Giới thiệu các Khối chức năng đặc biệt của Công ty

 

1/ Phòng Kiểm Toán Nội Bộ:

 

Kiểm Tra Chất Lượng Dịch Vụ: kiểm tra chất lượng dịch vụ ở các lĩnh vực kinh doanh và trong  nội bộ công ty.
Giám Sát: giám sát các hoạt động tài chính, nhân sự trong công ty. Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về công tác giám sát kiểm tra các hoạt động nội bộ của Công ty.

 

2/ Phòng Hành Chính- Nhân Sự:

 

Về công tác nhân sự:
Tham mưu cho HĐQT - BGĐ về công tác lao động và sử dụng lao động. Tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo trong và ngoài nước; tuyển dụng; đánh giá,  định chuẩn chức danh, nâng lương hàng năm cho các thành viên; tham mưu về công tác Tiền lương-Tiền công theo quy chế tiền lương của Công ty và quy định của Luật lao động.
Kịp thời giải quyết các chế độ chính sách, các quyền lợi về bảo hiểm cho người lao động.

 

Về công tác hành chính:
Xây dựng các quy trình của phòng; Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ của công ty; quản trị tòa nhà văn phòng, trụ sở các chi nhánh và toàn bộ tài sản của Công ty;
Kết hợp cùng Công đoàn, tổ chức các sự kiện PR đối nội.
Kiểm soát, ban hành  hướng dẫn áp dụng hệ thống quy chuẩn văn bản  theo quy định.
Quản lý con dấu, văn thư lưu trữ.
Công tác an toàn phòng chống cháy nổ, An ninh trật tự.

3/ Phòng Tài Chính- Kế Toán:

 

Tổ chức, chỉ đạo toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Công ty theo chế độ, chính sách, pháp luật nhà nước, theo Điều  lệ tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính của Công ty.
Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, trình Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt.
Làm các thủ tục huy động các nguồn vốn, vay tín dụng, vay ngân hàng, các tổ chức tài chính khác… Chuẩn bị  đầy đủ vốn  đầu  tư  theo kế hoạch, tiến độ đầu  tư cho các dự án, công  trình của Công ty.
Lập báo cáo quyết toán tài chính hàng năm, định kỳ theo quy  định của pháp luật và quy chế tài chính của Công ty. Tổng hợp báo cáo  theo chức năng, nhiệm vụ của phòng và theo yêu cầu của lãnh  đạo Công ty.
Nộp thuế và các khoản phải đóng góp khác theo quy định của pháp luật và của Công  ty.
Tổng hợp và phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đề xuất các biện pháp quản lý tài chính thích hợp  trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Lưu giữ, bảo quản hồ sơ hình thành trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của phòng.

4/ Phòng Đầu Tư Nhãn Hiệu:

 

Nghiên cứu tiềm năng phát triển và khả năng sinh lợi nhuận của  những nhãn hiệu khả quan trên thị trường. Phân tích và lập ra những lựa chọn về mức vốn đầu tư, thời gian đầu tư cũng như những nhãn hiệu đầu tư một cách tối ưu về lợi nhuận nhất. 
Lên kế hoạch đầu tư, phát triển mở rộng mạng lưới thương hiệu được công ty đầu tư.
Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, các kế hoạch tháng, quý, năm. Giám sát các hoạt động Sản xuất kinh doanh  và tiến độ thực hiện kế hoạch của các công ty con, các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.  Nghiên cứu, đề xuất,phương hướng, chiến lược, dự án đầu tư phù hợp với nguồn lực Công ty trong từng giai đoạn phát triển. 
Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của mình, Phòng Đầu Tư Nhãn Hiệu được chia thành 3 bộ phận với những chức năng khác nhau, bao gồm: Bộ Phận Đầu Tư, Bộ Phận Phân Tích, Bộ Phận Phát Triển.

 

5/ Kênh phân phối:

 

Thu thập thông tin cần thiết để họach định marketing và tạo thuận tiện cho sự trao đổi sản phẩm và dịch vụ.
Triển khai và phổ biến những thông tin có sức thuyết phục về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng.
Tìm ra và truyền thông đến khách hàng tương lai.
Định dạng nhu cầu và phân phối sản phẩm thích ứng với nhu cầu của khách hàng. Việc này bao gồm những họat động như sản xuất, xếp hàng, tập hợp và đóng gói.
Cố gắng để đạt được sự thỏa thuận cuối cùng về giá cả và những điều kiện khác liên quan để có thể thực hiện được việc chuyển giao quyền sở hữu hay quyền sử dụng sản phẩm.
Vận chuyển và tồn kho hàng hóa.
Huy động và phân bổ nguồn vốn cần thiết để dự trữ, vận chuyển, bán hàng và thanh toán các chi phí hoạt động của kênh phân phối.
Với mục đích tối đa hoá hiệu quả công việc mà Kênh Phân Phối được chia thành 2 bộ phận với những hoạt động riêng biệt bao gồm: Bộ Phận Phát Triển Kênh Phân Phối và Bộ Phận Kinh Doanh.

 

6/ Phòng Truyền Thông Số Hoá:

 

Truyền thông nội bộ. Quan hệ với báo chí, đối tác; quan hệ cộng đồng; Xử lý khủng hoảng; Quản lý và tổ chức sự kiện; Lập kế hoạch sự kiện; Quản trị website; Truyền thông marketing.
Hoạch định chiến lược tiếp thị và giới thiệu sản phẩm kinh doanh trong nước và mở rộng xuất khẩu. Lưu trữ in ấn tài liệu bán hàng, thông tin khách hàng. 
Xây dựng và kiểm soát quy chế truyền thông của Công ty; xây dựng chiến lược truyền thông và kế hoạch triển khai.
Thực hiện các hoạt động nhằm phát triển hình ảnh của công ty trong nội bộ và ra công chúng; xây dựng thương hiệu Công ty, thương hiệu sản phẩm theo chiến lược của Công ty.
Thực hiện và kiểm soát các hoạt động truyền thông theo qui chế, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông.
Là cơ quan phát ngôn của Công ty, thực hiện các quan hệ với các cơ quan chính phủ, cơ quan truyền thông, khách hàng, đối tác.
Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của mình, Phòng Truyền Thông Số Hoá được chia thành 2 bộ phận với những chức năng khác nhau, bao gồm: Bộ Phận Truyền Thông, Bộ Phận Kinh Doanh, Bộ Phận Kỹ Thuật Số.